9. 12. 2019  19:16 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250733_DDP - Technológia procesov zvárania (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250733_DDP
Názov predmetu: Technológia procesov zvárania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje skúšku. Skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti a je hodnotená 20 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné minimálne 11 bodov.

 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na rozšírenie poznatkov z oblasti progresívnych technológií tavného zvárania a zvárania v tuhej fáze. Obsahom predmetu sú aj kapitoly z príbuzných proecesov - spájkovania, lepenia a tepelného delenia kovových materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vysokovýkonné technológie oblúkového zvárania. Technológie zvárania s využitím laserového lúča. Trecie miešanie, difúzne a magneto-pulzné zváranie. Spájkovanie bezolovnatými a aktívnymi spájkami. Lepenie kovov. Špeciálne technológie delenia kovovývh materiálov (laserovým, vodným lúčom).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁK , I. Teória zvariteľnosti kovov a zliatin. Bratislava: VEDA, 1989. ISBN 80-224-0016-5.
CARY, H B. -- HELZER, S C. Modern welding technology. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-113029-3.
KOLEŇÁK, R. -- TURŇA, M. Spájkovanie mäkkými bezolovnatými spájkami. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2390-8.
FREJDIN, A. Pevnosť a životnosť lepených spojov. Bratislava : Alfa, 1988. 282 s.
KRAJNÝ, Z. Vodný lúč v praxi.WJM. Bratislava : Miroslav Mračko - Epos, 1998. 384 s. ISBN 80-8057-091-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: