3. 6. 2020  19:27 Karolína
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250725_DDP - Teória a technológia procesov zlievania (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250725_DDP
Názov predmetu: Teória a technológia procesov zlievania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Riešenie úloh zadaných školiteľom.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie hlbokých vedomostí o zlievárenských materiáloch a zlievárenských procesoch, obzvlášť o progresívnych a nekonvenčných procesoch, súvisiacich s témou dizertačnej práce doktoranda.
 
Stručná osnova predmetu:
Materiály foriem a ich vlastnosti.
Javy na rozhraní kov-zlievarenská forma.
Zlievarenské kovy a zliatiny a ich vlastnosti. Reológia kovov a zliatin. Vlastnosti kovov v čiastočne tuhom stave.
Primárna kryštalizácia. Základné morfologické typy primárnej štruktúry. Procesy rýchleho tuhnutia.
Procesy tuhnutia za účinku vysokého vonkajšieho tlaku. Procesy tuhnutia za účinku indukovaného silového prúdenia.
Difúziou kontrolované tuhnutie.
Procesy výroby foriem I., II. a III. generácie.
Procesy liatia do netrvalých foriem.
Procesy liatia do trvalých foriem.
Liatie za účinku zvýšených vonkajších síl.
Vysokotlakové liatie do vysokého vákua. Vysokotlakové liatie s dotlakom.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BECHNÝ, L. -- GEDEONOVÁ, Z. -- MÄSIAR, H. Teória zlievania. Bratislava : Alfa, 1990. 320 s. ISBN 80-05-00489-3.
VILČKO, J. -- SLOVÁK, S. Zlievárenská technológia. Bratislava: ALFA, 1987. 497 s.
CAMPBELL, J. Castings: The new Metallurgy of Cast Metals. Oxford : Butterworth - Heinemann, 2003. 335 s. ISBN 0-7506-4790-6.

Odporúčaná:
Kaufmann, H. – Uggowitzer, P.J. Metallurgy and Processing of High-integrity Light Metal Pressure Castings. Fachverlag Schiele & Schon GmbH, Berlin, 2007. ISBN 13: 978-3 7949-0754-0
Kurdjumov, A. B. – Pikunov, M. V. – Čursin, V. M. – Bibikov, Je. L. Proizvodstvo otlivok iz rasplavov cvetnych metallov. Izd. MISiS, Moskva, 1996
Nogowizin, B. Theorie und Praxis des Druckgusses. Fachverlag Schiele und Schon, GmbH, Berlin, 2011
Štúdium periodík a zborníkov podľa pokynov školiteľa
Vinarcik, E.J. High integrity die casting processes, John Wiley & sons, Inc., New York, 2003. ISBN 0-471-20131-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 6. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: