Jun 5, 2020   4:23 a.m. Laura
Academic information system

Course syllabus 250724_DDP - Teória a technológia procesov zvárania (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 250724_DDP
Názov predmetu:
Teória a technológia procesov zvárania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na rozšírenie poznatkov z oblasti zvariteľnosti ocelí a neželezných kovov, progresívnych technológií tavného zvárania a zvárania v tuhej fáze. Obsahom predmetu sú aj kapitoly z príbuzných proecesov - spájkovania, lepenia a tepelného delenia kovových materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Zvariteľnosť ocelí a neželezných kovov. Vysokovýkonné technológie oblúkového zvárania. Technológie zvárania s využitím laserového lúča. Trecie miešanie, difúzne a magneto-pulzné zváranie. Spájkovanie bezolovnatými a aktívnymi spájkami. Lepenie kovov. Špeciálne technológie delenia kovovývh materiálov (laserovým, vodným lúčom).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁK , I. Teória zvariteľnosti kovov a zliatin. Bratislava: VEDA, 1989. ISBN 80-224-0016-5.
CARY, H B. -- HELZER, S C. Modern welding technology. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-113029-3.
KOLEŇÁK, R. -- TURŇA, M. Spájkovanie mäkkými bezolovnatými spájkami. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2390-8.
FREJDIN, A. Pevnosť a životnosť lepených spojov. Bratislava : Alfa, 1988. 282 s.
KRAJNÝ, Z. Vodný lúč v praxi.WJM. Bratislava : Miroslav Mračko - Epos, 1998. 384 s. ISBN 80-8057-091-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: