6. 4. 2020  7:19 Irena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250797_DDP - Teória zvárania, zlievania, obrábania a tvárnenia (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250797_DDP
Názov predmetu: Teória zvárania, zlievania, obrábania a tvárnenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje skúšku. Skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti a je hodnotená 20 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné minimálne 11 bodov.

 
Výsledky vzdelávania:
Sprostredkovať doktorandom rozšírené informácie z oblasti teórie zvariteľnosti ocelí a neželezných kovov, plasticity, o zlievárenských materiáloch, zákonoch technologického procesu obrábania, spôsoboch a metódach optimalizácie technologických parametrov obrábania.
 
Stručná osnova predmetu:
Zvariteľnosť ocelí a neželezných kovov.
Materiály foriem a ich vlastnosti. Javy na rozhraní kov-zlievarenská forma. Zlievarenské kovy a zliatiny a ich vlastnosti. Reológia kovov a zliatin. Vlastnosti kovov v čiastočne tuhom stave. Primárna kryštalizácia. Základné morfologické typy primárnej štruktúry. Procesy rýchleho tuhnutia. Procesy tuhnutia za účinku vysokého vonkajšieho tlaku. Procesy tuhnutia za účinku indukovaného silového prúdenia. Difúziou kontrolované tuhnutie.
Základné technologické pojmy obrábania, matematické modely výpočtov.
Optimalizácia výberu: rezných materiálov, rezných nástrojov, geometrie rezného klinu, podmienok rezania, rezného prostredia,
Tvárniteľnosť, plasticita izotropného a anizotropného kovu. Numerické analýzy procesov tvárnenia. Vysokopevné ocele pre tvárnenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁK, I. -- TKÁČ, P. Theory of Weldability of Metals and Alloys = Teória zvariteľnosti kovov a zliatin. Bratislava : Ister Science, 1992. 372 s. ISBN 80-900486-0-9.
CAMPBELL, J. Castings: The new Metallurgy of Cast Metals. Oxford : Butterworth - Heinemann, 2003. 335 s. ISBN 0-7506-4790-6.
Umformtechnik: Handbuch für Industrie und Wissenschaft. 2 B. Grundlagen. Berlin : Springer Verlag, 1984. 535 s.
GELETA, V. Machining technology. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 165 s. ISBN 978-80-227-3335-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Králik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Branislav Vanko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: