20. 11. 2019  13:57 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270873_DDP - Vedecká práca I (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270873_DDP
Názov predmetu: Vedecká práca I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca14 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné stroje a zariadenia (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca pod vedením školiteľa
hodnotí školiteľ
 
Výsledky vzdelávania:
výskum a vývoj v oblasti výrobnej techniky
 
Stručná osnova predmetu:
alternatívne riešenia, optimalizácia, matematický model, 3D model, pevnostný výpočet, konštrukčný návrh, experimenty, ekonomické zhodnotenie
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
according to the topic of research work, defines the supervisor

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: