6. 4. 2020  6:27 Irena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250817_DDP - Výskumná práca (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250817_DDP
Názov predmetu: Výskumná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrolné body projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Získat' prehľad o metódach a existujúcich riešeniach stanoveného problému. Osvojit' si schopnost' prinášat' vlastné návrhy riešení problémov v oblasti strojárskych technológií a materiálov. Vediet' pracovat'so zložitými simulačnými nástrojmi a implementovat'výsledky na fyzikálne modely. Vediet' pripravovat'a prezentovat' správy o výsledkoch výskumu, aplikovat' získane' výsledky v praxi. Vypracovat' projekt dizertačnej práce a navrhnút' tézy dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium zadanej problematiky a rešerš.
Vypracovanie projektu dizertačnej práce.
Postavenie téz dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: