6. 12. 2019  13:35 Mikuláš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BV1-VMSO - Vytyčovanie a monitorovanie stavebných objektov (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-VMSO
Názov predmetu: Vytyčovanie a monitorovanie stavebných objektov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra - 1 úspešne absolvovaný test.
Správne vypracované všetky úlohy zadané počas semestra.
Získanie klasifikovaného zápočtu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti základných právnych a technických predpisov pre oblasť vytyčovacia a merania posunov a pretvorení stavebných konštrukcií a objektov, z oblasti spolupráce projektantov a statikov s geodetmi pri plánovaní presnosti a realizácii vytyčovacích prác i pri meraní posunov a pretvorení stavebných objektov. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa prehľad o moderných technológiách merania, výpočtov a spracovania, ktoré nachádzajú uplatnenie pri vytyčovaní a monitorovaní stavebných objektov.
 
Stručná osnova predmetu:
•Postupy a technológie používané pri budovaní vytyčovacích sietí ako aj sietí vzťažných bodov na meranie posunov, progresívne meracie systémy a technológie – základné princípy.
•Postupy vytyčovania priestorovej polohy i podrobného vytyčovania objektov, požiadavky na tvorbu vytyčovacích výkresov.
•Metódy merania posunov a pretvorení stavebných objektov a technologických zariadení, spôsoby stabilizácie a umiestnenia vzťažných a pozorovaných bodov.
•Príprava projektu merania posunov pri zaťažovacích skúškach vybraných objektov i projektu merania posunov počas prevádzky objektov,
•Spracovanie a interpretácia výsledkov z merania posunov a pretvorení.
•Právne a technické predpisy pre oblasť vytyčovania a merania posunov a pretvorení.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOPÁČIK, A. a kol. : Vybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe. Bratislava: Komora geodetov a kartografov, 2013. ISBN 978-80-89623-02-0. Dostupné na http://www.kgk.sk/infoblok/
STANĚK, V. - HOSTINOVÁ, G. - KOPÁČIK, A.: Geodézia v stavebníctve. Bratislava: Jaga group, 2007. 110 s. ISBN 978-80-8076-048-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

ABCDEFX
21,4 %32,1 %35,7 %10,8 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 27. 06. 2019.

Typ výstupu: