1. 6. 2020  22:33 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 270582_IDP - Exkurzia (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 270582_IDP
Názov predmetu:
Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Informačné materiály navštívených spoločností.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Iveta Onderová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Peter Križan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 01. 07. 2019.

Typ výstupu: