1. 6. 2020  22:41 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 270583_IDP - Odborná prax (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
270583_IDP
Názov predmetu:
Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie odbornej praxe.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti vykonávajú odbornú činnosť v strojárskom podniku v dĺžke 5 týždňov v oblasti projektovania a riadenia výrobných systémov a v oblasti manažérstva kvality strojárskej výroby.
 
Stručná osnova predmetu:
Odborná činnosť v oblasti projektovania a riadenia výrobných systémov a v oblasti manažérstva kvality strojárskej výroby.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
1. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Križan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 01. 07. 2019.

Typ výstupu: