13. 12. 2019  12:41 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B_BAK-PJ - Bakalársky projekt (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_BAK-PJ
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 5. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Bkalársky projekt.
Získanie minimálne 56 bodov z bakalárskeho projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých schopností, overenie a prehĺbenie teoretických vedomostí pri riešení konkrétnych úloh s dôrazom na aplikáciu interdisciplinárneho prístupu a vhodnej metodiky tvorivej práce.
Teoreticko-metodické východiská pre riešenie vybraných problémov, rozvoj praktických zručností a schopností vo verbálnom i grafickom vyjadrovaní strategických cieľov z hľadiska investičného plánovania v priemyselnom podniku. Teoreticko-metodické výstupy pre možnosti ich následného spracovania v bakalárskej práci.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmetom bakalárskeho projektu je spracovať vybranú tému vo forme štúdie, resp. projektu vo vzťahu k bakalárskej práci v polohe teoreticko-metodologickej a aplikačnej, ktorá pozostáva z častí:
Analýza stavu a definovanie problémov.
Štúdium relevantných riešení v polohe teoreticko-metodickej i reálnych riešení
Návrh konceptu riešenia.
Rozpracovanie konceptu riešenia do návrhu riešenia.
Finálne rozpracovanie práce.
Prezentácia návrhu riešenia, jeho výstupov a prínosov pre ďalší rozvoj problematiky, výstupy pre bakalársku prácu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi sú všetci vedúci bakalárskych projektovI. vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

ABCDEFX
50,0 %25,0 %25,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: