27. 10. 2020  21:43 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu CVSS - Celkový výsledok štátnej skúšky (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: CVSS
Názov predmetu: Celkový výsledok štátnej skúšky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
0
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 583

ABCDEFX
43,6 %
23,7 %
17,5 %
12,2 %
3,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Typ výstupu: