27. 1. 2020  18:56 Bohuš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_FIN-MAN - Finančný manažment (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_FIN-MAN
Názov predmetu: Finančný manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 3. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť a aktivita na seminároch
písomné zadanie samostatnej práce a jej prezentácia v MS power Point
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné poznatky o podnikových financiách, úlohe manažéra v organizácií, financovaní projektov, získavanie externých zdrojov, finančnej analýze a jej hlavných ukazovateľoch.Dôležitou súčasťou je aj základná orientácia v pojmoch úvery, úroky a prístupy k ich tvorbe, opcia, forward, future kontrakty t.j. problematika hedgingu.
 
Stručná osnova predmetu:
Úloha finančného manažmentu a jej priemet do priestorového plánovania a realitného inžinierstva.
Úloha finančného manažéra. Charakteristika finančného systému a jeho účastníkov.Finančné trhy.
Úroková sadzba, výpočet a jej vplyv na investičné projekty, ktorými sú developeri štátnej správy alebo samosprávy a súkromní developeri.
Finančné výkazy. Súvaha.Výkaz ziskov a strát. Výkaz cash flow.
Manažérske rozhodnutia na realitnom trhu.
Finančná analýza a jej úlohy. Výpočet základných ukazovateľov finančno-ekonomickej analýzy.
Hedging - future kontrakty, forward, opcie využívané na realitnom trhu.
Analýza investičných projektov a metódy hodnotenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠPIRKOVÁ, D. -- ĎURECHOVÁ, M. Financie a finančné riadenie: Teória a príklady. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. 217 s. ISBN 978-80-227-3960-3.

Odporúčaná:
Brealey, R. A., Mayers, S. C.: Principles of Corporate Finance, McGraw Hill 2000
Komorník, J.: Základy finančného manažmentu, Bratislava, FM UK 2004 (dostupné na internete)
ROSE, P.S. Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing Praha. ISBN 80-85605-52-X
Vlachynský, K.: Finančný manažment, Bratislava, Elita 1996

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 253

ABCDEFX
39,1 %24,9 %21,7 %11,1 %3,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: