14. 12. 2019  9:10 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B_INV-ROZH - Investičné rozhodovanie (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_INV-ROZH
Názov predmetu: Investičné rozhodovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 5. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky prípadové štúdie v priebehu semestra.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti investičného rozhodovania a plánovania v podniku. Vie určiť kategorizáciu investičných projektov a zhodnotiť ich na základe metód hodnotenia investícií. Dokáže analyzovať riziko a diverzifikovať ho na investičné a podnikateľské.
 
Stručná osnova predmetu:
Investície, investičné rozhodovanie.
Kapitálové plánovanie.
Podnikové ciele, investičné a finančné stratégie.
Investičné projekty a predinvestičná príprava.
Kategorizácia investičných projektov.
Fázy investičného procesu. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov.
Požadovaná výnosnosť investícií, dane a inflácia pri investičnom rozhodovaní. Integrácia rizika do investičného rozhodovania.
Podnikateľské riziko. Metódy analýzy a riadenia rizika.
Kapitálová štruktúra a náklady na kapitál. Optimálna kapitálová štruktúra.
Zdroje financovania podnikových investícií. Interné a externé zdroje.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZATROCHOVÁ, M. Investičné projekty a ich plánovanie v podniku. In ŠPIRKO, D. Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10. Actual Questions of Economic and Human Sciences ´10 : Zborník príspevkov z interdisciplinárneho vedeckého kolokvia. Bratislava, 17.december 2010, SR. Bratislava: STU v Bratislave, 2011, s. 427--431. ISBN 978-80-227-3447-9.
BONDAREVA, I. -- ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
ZATROCHOVÁ, M. Methods of investment planning and their application in the company. Trendy ekonomiky a managementu. Trends economics and management, s. 72--80.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
0 %57,1 %21,4 %7,1 %14,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: