10. 12. 2019  8:11 Radúz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B_MAN-E-O - Manažment a ekonomika odvetvia (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_MAN-E-O
Názov predmetu: Manažment a ekonomika odvetvia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude každému študentovi zadávané zadania.Správne vypracovanie zadania je predpokladom získania zápočtu a postúpenia na absolvovanie skúšky. Skúška môže byť ústna alebo formou písomného testu. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby študent získal minimálne 56 zo 100 bodov /skúšobný poriadok STU/. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje zadania a skúšku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti o základných ekonomických teóriách, terminológiách, stratégiách ekonomického myslenia a základných ekonomických procesoch v makrosfére.
 
Stručná osnova predmetu:
Základný rámec podniko-hospodárskeho procesu podniku.
Zvláštnosti chemického a potravinárskeho priemyslu.
Vymedzenie obsahu a funkcie manažmentu podniku.
Základné pojmy a charakteristiky prvočiniteľov výrobného procesu z ekonomického pohľadu.
Výrobný proces.
Normatívna základňa organizácie a riadenia výroby.
Náklady - základná charakteristika a členenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HERZKA, P. -- KAJANOVÁ, J. Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2010. 203 s. ISBN 978-80-227-3268-0.
SEDLÁK, M. Manažment. Bratislava : Elita, 2000. 453 s. ISBN 80-8044-015-8.
CAMPBELL, J. A comparison of small and medium sized enterprises in the USA and Slovakia, and the financial management practices in companies of this size. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, s. 21--25.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

ABCDEFX
53,8 %15,4 %12,8 %18,0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Martina Kuperová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Dr. Ing. Milan Majerník (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: doc. Dr. Ing. Milan Majerník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: