28. 1. 2020  17:07 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_STAT-SK - Štátna skúška (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_STAT-SK
Názov predmetu: Štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátna skúška hodnotená v zmysle platných predpisov pre hodnotenie skúšok ako štátna skúška zložená z viacerých častí.
Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky podľa č. 19 bod 2 Študijného poriadku STU a jej hodnotenie sa započítava do hodnotenia štátnej skúšky, ktorej celkový výsledok sa počíta ako aritmetický priemer jednotlivých súčastí podľa čl. 19 bod 10 a 11 Študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
preverenie schopnosti integrovať získané vedomosti v oblasti teórie a metodológie priestorového plánovania
 
Stručná osnova predmetu:
Preverenie schopnosti integrovať vedomosti z prierezových a participujúcich disciplín v rámci teórie a metodológie priestorového plánovania
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82

ABCDEFX
54,9 %23,2 %13,4 %7,3 %1,2 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: