17. 2. 2020  22:19 Miloslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_DS - Dizertačná skúška (ÚM - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_DS
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - doktorandský (povinný), 2. rok
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Akceptácia dizertačného projektu na skúšku školiteľom
 
Výsledky vzdelávania:
Študent na dizertačnej skúške obhajuje projekt dizertačnej práce pre odbornou komisiou zloženou s docentov a profesorov. Predpokladom úspešneho ukončenia skúšky je aj absolvovanie stanovených povinnných a povinne voliteľných predmetov, ktoré sa spravidla vykonávajú v predstihu pred dizertačnou skúškou, okrem prípadov keď garant študijného programu rozhodne inak.

Spracovanie projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje prehľad o súčasnom stave skúmanej problematiky, ciele dizertačnej práce, metódy spracovania dizertačnej práce, formuláciu vedeckých hypotéz, zoznam použitej literatúry, tézy dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
individuálny obsah skúšky pre každého študenta s využitím študentom vypracovaného dizertačného projektu k tejto skúške.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 116

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 06. 09. 2019.

Typ výstupu: