12. 12. 2019  23:21 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_DP_E-I - Dizertačný projekt - OPE I (ÚM - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_DP_E-I
Názov predmetu: Dizertačný projekt - OPE I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia4 hod. týždenne / 4 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
počas semestra
 
Výsledky vzdelávania:
V dizertačnom projekte č. I doktorand spracuje úvodnú časť a recherche k téme dizertačnej skúšky. Rozsah určuje hlavne školiteľ minimálne však projekt musí obsahovať 3000 slov.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na štúdium vedeckej literatúry týkajúcej sa predmetu dizertačnej práce. Úlohou študenta je najmä získať zoznam posledných svetových odborných materiálov v danej problematike. Vyhľadať všetky publikácie experimentálnych prác a zostaviť tabuľku výsledkov, hodnotených parametrov.
Prehľadná dokumentácia študovanej literatúry zostavená podľa normy, chronologicky resp. podľa abecedy.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 63

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 25. 10. 2019.

Typ výstupu: