13. 12. 2019  1:15 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_DP_E-III - Dizertačný projekt - OPE III (ÚM - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_DP_E-III
Názov predmetu: Dizertačný projekt - OPE III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia4 hod. týždenne / 4 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie stavu rozpracovansti dizertačného projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Dizertačný projekt III , má byť zameraný na dizertačnú skúšku, má smerovať k stanoveniu téz dizertačnej práce a má dávať prehľad relevantnej domácej a zahraničnej literatúry a smerovať má k rozpracovaniu prvej kapitoly dizertačnej práce "Stav riešenej problematiky doma v zahraničí".
V prípade, že Dizertačný projekt III nebude zameraný na zmienené oblasti , ale bude sa dotýkať aktuálnych ekonomických problémov, alebo odvetvovej špecializácie spĺňa požiadavky kladené na hodnotenie projektu. Výsledkom je publikovanie vedeckého článku do zahraničného časopisu alebo účasť na zahraničnej konferencii.
 
Stručná osnova predmetu:
Dizertačný projekt III. je orietnovaný na tému dizertačnej práce. Spracováva sa v súlade s cieľmi výskumného projektu na ktorom sa doktorand podieľa. Záverom je publikovanie výsledkov vedeckej činnosti doktoranda.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Typ výstupu: