9. 12. 2019  18:40 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_FIFI - Financie a financovanie (ÚM - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_FIFI
Názov predmetu: Financie a financovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovávanie konkrétnych etáp záverečného projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie teoretických vedomostí z oblasti finančného systému globálnej ekonomiky. Získané znalosti budú základom pre spracovanie záverečného projektu orientovaného na riešenú tému dizertačnej práce doktoranda.
 
Stručná osnova predmetu:
- úloha finančného systému v globálnej ekonomike
- finančné inštitúcie finančného systému
- vývoj a funkcia úrokových sadzieb
- charakteristika a nástroje peňážného a kapitálového trhu
- spotrebitelia na finančných trhoch
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠPIRKOVÁ, D. -- FINKA, M. -- IVANIČKA, K. Bývanie a bytová politika. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3173-7.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. Eliminovanie rizík pri realitných transakciách. In Management stavebnictví. Civil Enfineering Management: XII. vědecká konference, April 20-22,2009 Brno. Brno : University of Technology, 2009, s. 159--162. ISBN 978-80-7204-629-4.
ROSE, P. Peňěžní a kapitálové trhy. Praha: VICTORIA PUBLISHING, a.s., 1990. 1014 s. ISBN 80-85605-52-X.
IVANIČKA, K. -- ŠPIRKOVÁ, D. Transformation of Slovak Real Estate Sector in the Context of Globalization and the On-Going Economic Reforms. Ekonomika a manažment podniku, s. 34--50. ISSN 1336-4103.
ŠPIRKOVÁ, D. -- ZAJACOVÁ, J. Trh nehnuteľností - finančné a právne nástroje. Bratislava : Statis, 2010. 167 s. ISBN 978-80-85659-62-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Typ výstupu: