14. 10. 2019  19:52 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-AJ - Odborná angličtina (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-AJ
Názov predmetu: Odborná angličtina
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 1. rok
aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 1. rok
elektroenergetika - doktorandský (povinný), 1. rok
elektroenergetika - doktorandský (povinný), 1. rok
elektronika a fotonika - doktorandský (povinný), 1. rok
elektronika a fotonika - doktorandský (povinný), 1. rok
fyzikálne inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
jadrová energetika - doktorandský (povinný), 1. rok
jadrová energetika - doktorandský (povinný), 1. rok
mechatronické systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
mechatronické systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
meracia technika - doktorandský (povinný), 1. rok
meracia technika - doktorandský (povinný), 1. rok
robotika a kybernetika - doktorandský (povinný), 1. rok
robotika a kybernetika - doktorandský (povinný), 1. rok
telekomunikácie - doktorandský (povinný), 1. rok
telekomunikácie - doktorandský (povinný), 1. rok
teoretická elektrotechnika - doktorandský (povinný), 1. rok
teoretická elektrotechnika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Rozvíjať zručnosti ústnej a písomnej komunikácie v anglickom jazyku v oblasti akademických a profesijných potrieb študentov doktorandského štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Gramaticko-syntaktické a lexikálne javy: špecifiká používania slovesných časov a syntaktických javov v odbornom štýle
Písomný prejav: štruktúrovaný životopis, motivačný list, abstrakt, odborný článok
Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg (diskusia, telefonovanie, pracovný pohovor, spoločenská konverzácia, prezentačné techniky)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROVANOVÁ, Ľ. Presentation Skills. Bratislava : FEI STU, 2006. 80 s. ISBN 80-227-2512-9.
ROVANOVÁ, Ľ. -- MIRONOVOVÁ, E. -- MIŠTINA, J. -- PODPERA, I. -- WALEKOVÁ, G. English for Professional Communication Development. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2420-3.
ROVANOVÁ, Ľ. -- CZÉREOVÁ, B. -- HLAVŇOVÁ, A. -- MIRONOVOVÁ, E. -- MIŠTINA, J. -- PODPERA, I. -- PÄTOPRSTÁ, J. -- ROBINSONOVÁ, Z. English for Professional Communication. [online]. 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 225

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: PhDr. Ivan Podpera (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 7. 2019
Schválil: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: