Sep 24, 2020   10:39 a.m. Ľuboš
Academic information system

Course syllabus D-DP6E-ENE - Dizertačný projekt VIe (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-DP6E-ENE
Názov predmetu: Dizertačný projekt VIe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného individuálneho projektu a z ústnej rozpravy. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy vedeckej práce. Naučiť sa orientovať v publikáciách a na základe jej štúdia získať aktuálne hlboké vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce. Tvorivým výskumom dosiahnuť pod vedením školiteľa pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
_Vykonávanie rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
_Analýza súčasného stavu a existujúcich vedeckých metód
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber súvisí s dizertačnou témou a je konzultovaný so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúcim dizertačného projektu môže byť školiteľ.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Type of output: