Jan 25, 2020   11:17 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus D-PS1-ENE - Predmet špecializácie Elektroenergetika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS1-ENE
Názov predmetu: Predmet špecializácie Elektroenergetika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
elektroenergetika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška s možnosťou získať 100 bodov. Zo skúšky je potrebné získať minimálne 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú hlbšie vedomosti o vybraných problémoch v elektroenergetike
 
Stručná osnova predmetu:
Izolačné systémy v elektroenergetických zariadeniach
Metalické a optické vodiče a káble v elektroenergetike
Elektrické stanice
Ekonomika elektroenergetických systémov
Svetelnotechnické merania svetelných zdrojov a svietidiel
Riadenie elektrizačnej sústavy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLCUN, M. Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy. Košice: Mercury-Smekal, 2001.
GRIGER, V. -- GRAMBLIČKA, M. -- NOVÁK, M. -- POKORNÝ, M. Prevádzka, riadenie a kontrola prepojenej elektrizačnej sústavy. Žilina : Žilinská univerzita, 2001. 236 s. ISBN 80-7100-823-0.

Odporúčaná:
Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Elektrické stanice. Bratislava: STU FEI, 2001.
Anderson, P. M.: Power System Protection. Piscataway (USA) : IEEE Press, 1999. ISBN 0-7803-3427-2.
BARTNIKAS, R. -- SRIVASTAVA, K D. Power and Communication Cables, Wiley London, 2003, 880 p. London: Willey, 2003. 880 s.
DECUSATIS, C. OSA/AIP, Handbook of Applied Photometry. New York: OSA a Springer ‑ Verlag, 1997. 463 s. ISBN 1‑56396‑416‑3.
GAŠPAROVSKÝ, D. ‑‑ SMOLA, A. Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov. Bratislava: Slovenský elektrotechnický zväz, 2011. 262 s. ISBN 978‑80‑8106‑046‑5.
JANÍČEK, F. – DARUĽA, I. – GADUŠ, J. – REGULA, E. – SMITKOVÁ, M. – POLONEC, Ľ. – ĽUDVÍK, J. – KUBICA, J. – MICHALÍK, M. – BINDZÁR, M. Renewable Energy Sources 1 : Technologies for a Sustainable Future. Bratislava: STU v Bratislave, 2009. 184 s. ISBN 978-80-89402-05-2.
Janíček, František - Mucha, Martin - Ostrožlík, Marián: A New Protection Relay Based on Fault Transient Analysis Using Wavelet Transform. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 58, No. 5 (2007), s. 271-278
ROBYNS, B. – DAVIGNY, A. – FRANCOIS, B. – HENNETON, A. – SPROOTEN, J. Electricity Production from Renewable Energies. London: ISTE, 2012. 310 s. ISBN 978-1-84821-390-6.
Ryan, H.M. - High voltage engineering and testing, ISBN 0-85296-775-6, Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska / Herts : Institution of Electrical Engineers, 2001, 726s, edicia Power series
SORENSEN, B. Renewable Energy : Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects. San Diego: Academic Press, 2004. 928 s. ISBN 978-0-12-656153-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Janíček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Type of output: