28. 10. 2020  1:47 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS2-ENE - Predmet špecializácie Elektroenergetika II (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-PS2-ENE
Názov predmetu:
Predmet špecializácie Elektroenergetika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška s možnosťou získať 100 bodov. Zo skúšky je potrebné získať minimálne 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú hlbšie vedomosti o vybraných problémoch v elektroenergetike
 
Stručná osnova predmetu:
Expertné systémy v diagnostike izolačných systémov v elektroenergetike
Materiály a technológie v elektroenergetike
Systémy chránenia a automatiky v ES
Obnoviteľné zdroje energie
Špeciálne osvetľovacie zariadenia
Elektrické stroje v elektroenergetike
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRUŠKOVIČ, L. Elektrické stroje. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 497 s. ISBN 80-227-2139-5.
ONG, C. Dynamic simulation of electric machinery: Using Matlab/Simulink. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1997. 626 s. ISBN 0-13-723785-5.

Odporúčaná:
Anderson, P. M.: Power System Protection. Piscataway (USA) : IEEE Press, 1999. ISBN 0-7803-3427-2.
DECUSATIS, C. OSA/AIP, Handbook of Applied Photometry. New York: OSA a Springer Verlag, 1997. 463 s. ISBN 1 56396 416 3.
GAŠPAROVSKÝ, D. SMOLA, A. Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov.Bratislava: Slovenský elektrotechnický zväz, 2011. 262 s. ISBN 978 80 8106 046 5.
Janíček F. a kol.: Obnoviteľné zdroje energie 1. Renesans 2007, ISBN 978-80-969777-0-3
Janíček F. a kol.: Obnoviteľné zdroje energie 2. Renesans 2010, ISBN 978-80-89402-13-7
Janíček F. a kol: Renewable energy sources 2. Renesans 2012, ISBN 978-80-89402-13-7
Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Elektrické stanice. Bratislava: STU FEI, 2001.
Janíček F. et al.: Renewable energy sources 1. Renesans 2009, ISBN 978-80-89402-05-2
Janíček, F., Chladný, V., Beláň, A., Eleschová, Ž.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2004.
OLACH, O. -- MILOVSKÁ, S. Elektrotechnické materiály. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. 147 s. ISBN 80-227-2011-9.
POKHAREL, B P. -- KARKI, N R. Electrical engineering materials. Oxford: Alpha Science International, 2007. 214 s. ISBN 978-1-84265-297-8.
ROBYNS, B. – DAVIGNY, A. – FRANCOIS, B. – HENNETON, A. – SPROOTEN, J. Electricity Production from Renewable Energies. London: ISTE, 2012. 310 s. ISBN 978-1-84821-390-6.
Ryan, H.M. - High voltage engineering and testing, ISBN 0-85296-775-6, Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska / Herts : Institution of Electrical Engineers, 2001, 726s, edicia Power series
SORENSEN, B. Renewable Energy : Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects. San Diego: Academic Press, 2004. 928 s. ISBN 978-0-12-656153-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Anton Beláň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Janíček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: