26. 10. 2020  9:16 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-T-ENE - Teória odboru Elektroenergetika (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-T-ENE
Názov predmetu: Teória odboru Elektroenergetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - doktorandský (povinný), 1. rok
elektroenergetika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška s možnosťou získať 100 bodov. Zo skúšky je potrebné získať minimálne 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú hlbšie vedomosti o vybraných problémoch v elektroenergetike.
 
Stručná osnova predmetu:
Metódy riešenia ustáleného stavu v ES
Technologické a elektrické schémy elektrární
Regulácia napätia a frekvencie v ES
Elektromagnetické prechodné deje v ES
Statická a dynamická stabilita ES
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
 GRIGER, V. -- GRAMBLIČKA, M. -- NOVÁK, M. -- POKORNÝ, M. Prevádzka, riadenie a kontrola prepojenej elektrizačnej sústavy. Žilina: Žilinská univerzita, 2001. 236 s. ISBN 80-7100-823-0.
 KOLCUN, M. Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy. Košice: Mercury-Smekal, 2001.
Anderson, P. M.: Power System Protection. Piscataway (USA) : IEEE Press, 1999. ISBN 0-7803-3427-2.
DAS, J. Power system analysis, Short circuit, Load flow and Harmonics. New York : Marcel Dekker, Inc., 2002. ISBN 0-8247-0737-0.
Janíček, F., Chladný, V., Beláň, A., Eleschová, Ž.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2004.
KUNDUR, P.: Power System Stability and Control. USA, EPRI 1994. ISBN 0-07-035958-X
REVÁKOVÁ, D., BELÁŇ, A., ELESCHOVÁ, Ž.: Prenos a rozvod elektrickej energie. Vydavateľstvo STU, Bratislava 2004. ISBN 80-227-2118-2.
REVÁKOVÁ, D., ELESCHOVÁ, Ž., BELÁŇ, A.: Prechodné javy v elektrizačných sústavách. Vydavateľstvo STU, Bratislava 2008. s. 196 ISBN 978-80‑227‑2868‑3
Ryan, H.M. - High voltage engineering and testing, ISBN 0-85296-775-6, Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska / Herts : Institution of Electrical Engineers, 2001, 726s, edicia Power series

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Anton Beláň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Janíček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: