15. 12. 2019  21:16 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-VP3E-ENE - Vedecká práca IIIe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP3E-ENE
Názov predmetu: Vedecká práca IIIe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov.
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávacieho procesu v tejto časti vedeckej práce je získaný prehľad o aktuálnom stave v konkrétnej oblasti výskumu súvisiacej s témou dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Individuálne štúdium konkrétnej problematiky súvisiacej s témou dizertačnej práce pod vedením školiteľa. Ťažiskom práce v tomto štádiu doktorandského štúdia je najmä prieskum (rešerš) dostupných informačných zdrojov, školiteľ môže odporúčať dôležitú základnú literatúru zameranú na príslušnú oblasť výskumnej činnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúcim Vedeckej práce môže byť školiteľ. Vyučujúcimi sú všetci školitelia pre daný študijný odbor, preto sa jednotlivo nevypisujú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: