22. 9. 2020  19:06 Móric
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS1-EF - Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-PS1-EF
Názov predmetu:
Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektronika a fotonika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
elektronika a fotonika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné ústne obhájiť vypracovanú analýzu a riešenie zadaného problému.
Hodnotenie: prospel/neprospel
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získal potrebné vedomosti a zručnosti a osvojil si najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do špecializácie Mikroelektronika a fotonika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné témy študijného odboru:
• Technologické procesy mikroelektroniky a mikrosystémovej techniky. Pokročilé mikro- a nano-elektronické štruktúry a prvky. (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.)
• Elektrické diagnostické metódy charakterizácie polovodičových štruktúr. (prof. Ing. Alexander Šatka, PhD.)
• Metódy analýzy povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev (prof. Ing. Juraj Breza, PhD.)
• Optoelektronika a optické prenosové systémy. Integrovaná optoelektronika a fotonika. Lasery a laserové systémy. (prof. Ing. František Uherek, PhD.)
• Senzorové štruktúry a prvky. Mikrosenzory a mikromechanické systémy. (prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vybrané témy predmetu Predmet špecializácie Mikroelektronika a fotonika určuje školiteľ s prihliadnutím na tému dizertačnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: