17. 2. 2020  9:00 Miloslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-PS1-EF - Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS1-EF
Názov predmetu: Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
elektronika a fotonika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné ústne obhájiť vypracovanú analýzu a riešenie zadaného problému.
Hodnotenie: prospel/neprospel
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získal potrebné vedomosti a zručnosti a osvojil si najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do špecializácie Mikroelektronika a fotonika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné témy študijného odboru:
• Technologické procesy mikroelektroniky a mikrosystémovej techniky. Pokročilé mikro- a nano-elektronické štruktúry a prvky. (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.)
• Elektrické diagnostické metódy charakterizácie polovodičových štruktúr. (prof. Ing. Alexander Šatka, PhD.)
• Metódy analýzy povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev (prof. Ing. Juraj Breza, PhD.)
• Optoelektronika a optické prenosové systémy. Integrovaná optoelektronika a fotonika. Lasery a laserové systémy. (prof. Ing. František Uherek, PhD.)
• Senzorové štruktúry a prvky. Mikrosenzory a mikromechanické systémy. (prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vybrané témy predmetu Predmet špecializácie Mikroelektronika a fotonika určuje školiteľ s prihliadnutím na tému dizertačnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 43

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Juraj Breza, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. František Uherek, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Žiška, PhD. (skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: