16. 10. 2019  21:59 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-T-EF - Teória odboru Elektronika (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-T-EF
Názov predmetu: Teória odboru Elektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - doktorandský (povinný), 1. rok
elektronika a fotonika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné ústne obhájiť vypracovanú analýzu a riešenie zadaného problému.
Hodnotenie: prospel/neprospel
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojil hlboké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do jadra znalostí študijného odboru Elektronika a fotonika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné témy študijnej časti jadra znalostí študijného odboru:
• Vybrané kapitoly z fyzikálnej elektroniky látok a štruktúr. Progresívne mikroelektronické , optoelektronické, fotonické a senzorové štruktúry a prvky. Metódy analýzy povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev. (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.)
• Princípy, postupy a moderné metódy návrhu, simulácie, verifikácie a implementácie zmiešaných integrovaných obvodov a systémov na čipe. Metódy testovania integrovaných obvodov a systémov. (prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.)
• Optoelektronika a optické prenosové systémy. Teória a princípy laserov a laserových systémov. (prof. Ing. František Uherek, PhD.)
• Teória signálov a sústav. Metódy a systémy na spracovanie signálov. Moderné metódy spracovania audio a video signálov. (doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vybrané témy predmetu Teória odboru Elektronika a fotonika určuje školiteľ doktoranda v súlade so stanovenou témou dizertačnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 44

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: