17. 11. 2019  13:30 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DS-JE - Dizertačná skúška (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DS-JE
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrová energetika - doktorandský (povinný), 2. rok
jadrová energetika - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmieňujúce predmety: absolvovanie skúšok z povinných a povinne voliteľných predmetov.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrola plnenia úloh zadaných školiteľom
Záverečné hodnotenie: štátna skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Prezentácia projektu dizertačnej práce obsahujúceho rešerš súčasného stavu riešenej problematiky, tézy a názov dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Prezentácia projektu dizertačnej práce, odpoveď na pripomienky oponenta a na otázky členov komisie týkajúce sa obsahu projektu dizertačnej práce a téz dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: