22. 11. 2019  16:50 Cecília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-ODP-JE - Obhajoba dizertačnej práce (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-ODP-JE
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrová energetika - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie skúšok z povinných a povinne voliteľných predmetov, vykonaná dizertačná skúška, získanie predpísaných kreditov za študijnú a vedeckú časť štúdia.
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrola plnenia úloh zadaných školiteľom
Záverečné hodnotenie: štátna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie prípravy a prezentácie dizertačnej práce. Dosiahnutie výsledkov ktoré sú prínosom pre vedný odbor Jadrová energetika. Doloženie výstupov vedeckej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Prezentácia dizertačnej práce, odpoveď na pripomienky oponentov a na otázky členov komisie týkajúce sa obsahu dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci školitelia pre daný študijný odbor, preto sa jednotlivo nevypisujú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: