Oct 31, 2020   11:01 a.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Course syllabus D-PS1-JE - Predmet špecializácie Jadrová energetika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-PS1-JE
Názov predmetu:
Predmet špecializácie Jadrová energetika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
jadrová energetika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
jadrová energetika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent rieši individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia čiastkové výsledky projektu, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného projektu a z ústnej rozpravy.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný tvoriť a riešiť problematiku z oblasti účinkov ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus, z oblasti radiačnej ochrany pred týmto žiarením a merania dávok ionizujúceho žiarenia a bude schopný aktívne využívať počítačové modelovacie a simulačné nástroje.
 
Stručná osnova predmetu:
Oblasť dozimetria a radiačná ochrana:
Dozimetrická terminológia a základné jednotky v dozimetrii. Biologické účinky žiarenia.
Základné princípy radiačnej ochrany. Zdroje žiarenia v jadrovej elektrárni.
Ožiarenie obyvateľstva v dôsledku rádioaktívnych únikov z jadrových elektrární.
Detektory a metódy používané v jadrovej energetike.

Oblasť počítačové modelovanie a simulácie:
Stochastické metódy – transportná metóda Monte Carlo, kód MCNP, SERPENT. Deterministické metódy. Neutronické a reaktorovo-fyzikálne kódy. Termohydraulické kódy.
Systémové kódy. Bezpečnostné analýzy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Dozimetrie ionizujíciho záření. Praha : SNTL, 1983. 419 s.
MUSÍLEK, L. -- ŠEDA, J. -- TROUSIL, J. Dozimetrie ionozujícího záření. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1992. 282 s. ISBN 80-01-00812-6.
FAW, R E. -- SHULTIS, J. Radiological assessment: Sources and deses. La Grange Park : American Nuclear Society, 1999. 681 s. ISBN 0-89448-455-9.
NEUSCHL, Š. Modelovanie a simulácia. Bratislava : Alfa, 1988. 423 s.
KUTIŠ, V. Základy modelovania a simulácie. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. 133 s. ISBN 978-80-227-3345-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
10. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Type of output: