18. 2. 2020  8:21 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS2-JE - Predmet špecializácie Jadrová energetika II (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS2-JE
Názov predmetu: Predmet špecializácie Jadrová energetika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrová energetika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného individuálneho projektu a z písomnej a ústnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent ovládať problematiku oblasti prevádzky jadrových elektrární a jadrovej bezpečnosti, základných metód štatistickej analýzy dát a pochopí pravdepodobnostno-štatistické modelovania experimentu. Porozumie problematike testovania lineárnych hypotéz v lineárnom modeli merania. Získa teoretické vedomosti o vlastnostiach materiálov používaných v jadrových reaktoroch a v jadrovej energetike, o procesoch radiačného poškodenia materiálov a o možnostiach dlhodobého sledovania a eliminovania radiačného krehnutia oceľových tlakových nádob reaktorov. Podobne získať poznatky a o rádioaktívnom odpade, o stratégiách nakladania s vyhoreným jadrovým palivom (VJP), o perspektívnych technológiách zneškodňovania VJP a o postupoch pri vyraďovaní JE z prevádzky. Získa poznatky o strojných zariadeniach jadrových elektrární.
 
Stručná osnova predmetu:
Oblasť štatistické metódy analýzy dát:
Rozdelenie transformovanej náhodnej veličiny, resp. náhodného vektora. Nezávislosť náhodných veličín a rozdelenie súčtov nezávislých veličín. Číselné charakteristiky (aj vektorov), kovariančná a korelačná matica. Centrálna limitná veta, význam a dôsledky pre štatistické metódy. Náhodný výber, výberové momenty a kvantily, výberové rozdelenia. Bodové odhady a ich vlastnosti, stredná kvadratická chyba odhadu. Metódy získania odhadov, intervalové odhady parametrov. Testovanie štatistických hypotéz, testy parametrov a testy zhody. Lineárny regresný model, metóda najmenších štvorcov, špeciálne prípady lineárneho modelu. Test lineárnej hypotézy v lineárnom modeli (F-test).

Oblasť materiály a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky:
Radiačné poškodenie materiálov. Žiarenie a korózne problémy. Materiály jadrových palív. Moderátory a chladivá. Absorpčné a konštrukčné materiály v JE. Pokrytia palivových prútikov. Ocele pre reaktorové nádoby. Ocele pre komponenty neaktívnej zóny. Programy overovacích vzoriek radiačného skrehnutia a predlžovanie životnosti tlakových nádob reaktorov. Jadrový palivový cyklus a rozdelenie RAO. Spracovanie a úprava RAO. Transport, skladovanie a úložiská RAO. Vyhorené jadrové palivo (VJP). Dlhodobé skladovanie VJP. Prepracovanie VJP. Definitívne uloženie VJP. Transmutačné technológie a VJP. Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky – základné stratégie a charakterizácia. Rôzne aspekty vyraďovania, proces vyraďovania , hlavné technologické postupy. Dekontaminácia objektov a zariadení JE.

Oblasť prevádzka a bezpečnosť jadrových elektrární:
Jadrová bezpečnosť a kultúra bezpečnosti. Bezpečnostné systémy (ochranné, lokalizačné, pomocné, riadiace). Priebeh a následky havárií (Černobyľ, TMI-2, Fukušima). Modelovanie spoľahlivosti energetických zariadení. Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti. Koncepcia rizika. Aplikácie prístupu ochrany do hĺbky na jadrových zariadeniach. Použitie JE v elektrizačnej sústave, regulácia JE. Prevádzka primárneho a sekundárneho okruhu. Uvádzanie JE do prevádzky. Efektívna prevádzka. Optimalizácia využitia jadrového paliva. Činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky JE. Systém kontroly a riadenia JE. Zapojenie JE do energetického systému.

Oblasť strojné zariadenia jadrových elektrární:
Opis základných strojných zariadení primárneho a sekundárneho okruhu. Parogenerátory. Kompenzátory objemu. Turbíny. Vonkajšie separátory a ohrievače napájacej vody. Kondenzátory parných turbín a chladiace veže. Čerpadlá. Ventilátory, kompresory, turbodúchadlá. Armatúry a potrubia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MENDENHALL, W. -- SINCICH, T. Statistics for the engineering and computer sciences. San Francisco : Dellen, 1989. 1036 s. ISBN 0-02-946143-X.
ANDĚL, J. Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 2007. 299 s. ISBN 80-7378-003-8.
VOLAUF, P. Matematická štatistika: Zbierka príkladov. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 166 s. ISBN 80-227-1523-9.
RIEČANOVÁ A KOL, Z. Numerické metódy a matematická štatistika. Bratislava: Alfa, 1987. 490 s.
MURTY, K L. -- CHARIT, I. An Introduction to Nuclear Materials: Fundamentals and Applications. Weinheim : Wiley-VCH Verlag Gmbh, 2013. 382 s. ISBN 978-3-527-40767-5.
KONINGS , R. Comprehensive nuclear materials I.-V. Amsterdam: Elsevier, 2012. 4000 s.
HOFFELNER, W. Materials for Nuclear Plants: From Safe Design to Residual Life Assessments. London : Springer Verlag London, 2013. 478 s. ISBN 978-1-4471-2914-1.
KOUTSKÝ, J. -- KOČÍK, J. Radiation damage of structural materials. Praha : Academia, 1994. 361 s. ISBN 80-200-0462-9.
SLUGEŇ, V. -- KOVÁCS, Z. -- HINCA, R. Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 145 s. ISBN 80-227-0841-0.
SLUGEŇ, V. Safety of VVER-440 Reactors: Barriers against Fission Products Release. London : Springer Verlag London, 2011. 178 s. ISBN 978-1-84996-419-7.
RAJČOK, M. Vybrané stroje a zariadenia jadrových elektrární. Bratislava: SVŠT Bratislava , 1989. 293 s. ISBN 00-000-0000-0.
HEJZLAR, R. Stroje a zařízení jaderných elektráren. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 166 s. ISBN 80-01-03190-X.
HEJZLAR, R. Stroje a zařízení jaderných elektráren. Díl. 1. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2000. 166 s. ISBN 80-01-02133-5.
HEJZLAR, R. Stroje a zařízení jaderných elektráren. Díl. 2. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2000. 211 s. ISBN 80-01-02134-3.
TODREAS, N E. -- KAZIMI, M S. Nuclear systems 1: Thermal Hydraulic Fundamentals. Levittown : Taylor & Francis, 1989. 705 s. ISBN 1-56032-051-6.
TODREAS, N E. -- KAZIMI, M S. Nuclear systems 2: Elements of Thermal hydraulic Design. Levittown : Taylor & Francis, 1989. 506 s. ISBN 1-56032-079-6.
TABOAS, A. -- LAGUARDIA, T. -- MOGHISSI, A. The Decommissioning Handbook. New York: ASME, 2004.
RAHMAN, A. Decommissioning and Radioactive Waste Management. Whittles Publishing, 2008. 448 s. ISBN 978-1-904445-45-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: