17. 2. 2020  14:20 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-ODP-MS - Obhajoba dizertačnej práce (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-ODP-MS
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: mechatronické systémy - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a obhajoba záverečnej práce. Dizertačná práca obsahuje analýzu aktuálneho stavu poznatkov v danej problematike, charakteristiku cieľov, podrobný opis použitých postupov (metód práce, materiálu), dosiahnuté výsledky, ich vyhodnotenie, diskusiu, záver a zoznam použitej literatúry.
 
Výsledky vzdelávania:
Písomná práca v rozsahu min. 3AH, ktorá obsahuje dosiahnuté výsledky výskumu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Dopracovanie záverečnej práce v rozsahu minimálne 3AH aj s ohľadom na závery vyplývajúce z hodnotenia Dizertačného projektu IV, resp. Dizertačného projektu VIe.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: