19. 2. 2020  1:08 Vlasta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS2-MS - Predmet špecializácie Mechatronika II (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS2-MS
Názov predmetu: Predmet špecializácie Mechatronika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: mechatronické systémy - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné v priebehu semestra vypracovať individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky. Záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného individuálneho projektu a z ústnej rozpravy.
 
Výsledky vzdelávania:
Základným cieľom predmetu je získanie teoretických vedomostí zo špecializovaných oblastí mechatroniky a mechatronických systémov pre tému dizertačnej práce zameraných na: moderné prístupy v riadení, komunikačné a smart systémy, mikrosystémy technológií v automobiloch, na algoritmy a štruktúry riadenia pohybu mechatronických systémov, počítačové modelovanie a simuláciu multifyzikálných polí v mechatronických prvkoch a systémoch vyrobených z homogénnych i z kompozitných materiálov, modelovanie pružného kmitania a riadeného kmitania, štúdium pokročilých štruktúr mechatronických systémov a energetických a transmisných systémov automobilov a elektromobilov, metódy a princípy navrhovania a projektovania mechatronických systémov automobilov a elektromobilov.
 
Stručná osnova predmetu:
Moderné prístupy v riadení mechatronických systémov I (Kozák, Huba, Rosinová, Kozáková).
Moderné prístupy v riadení mechatronických systémov II (Kozák, Huba, Rosinová, Kozáková).
Riadenie mechatronických systémov v prostredí internetu (Žáková, Huba).
Hierarchické vnorené systémy automobilov (Fuchs, Drahoš).
Komunikačné systémy v automobiloch (Podhoranský, Drahoš).
Smart systémy a mikrosystémy technológií v automobiloch (Šturcel, Drahoš).
Algoritmy a štruktúry riadenia pohybu (Huba, Ferencey).

Kmitanie mechanických systémov (Kutiš, Goga).
Mechanika kompozitných a multifunkcionálnych materiálov a štruktúr (Murín, Kutiš).
Modelovanie viazaných polí (Kutiš, Murín).
Vyspelé štruktúry mechatronických systémov automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
Energetické a trakčné systémy automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
Metódy a princípy navrhovania mechatronických systémov automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
školiteľ určí doktorandovi jednu tému z obsahu Predmetu špecializácie II tak, aby nebola totožná s vybranou témou Predmetu špecializácie I.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: