18. 2. 2020  9:02 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-T-MS - Teória odboru Mechatronika (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-T-MS
Názov predmetu: Teória odboru Mechatronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: mechatronické systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
mechatronické systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného individuálneho projektu a z ústnej rozpravy.
 
Výsledky vzdelávania:
Základným cieľom predmetu je rozšírenie teoretických vedomostí z mechatroniky a mechatronických systémov pre tému dizertačnej práce z oblasti aplikovanej mechaniky a mechatroniky, modelovania a numerických simulácií, elektroniky, informačných, komunikačných a riadiacich systémov, pokročilých metód automatického riadenia, mikropočítačov a PLC systémov; e-mobility, biomechatronických systémov, autonómnych pohybových a pohonných systémov. Súčasťou cieľa predmetu je aj rozšírenie vedomosti z vybraných častí matematiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Oblasť aplikovaná mechanika a mechatronika, modelovanie a numerické simulácie:
Modelovanie mechanických a mechatronických systémov pomocou MKP. Analýza a syntéza dynamických systémov. Bio-, mikro a nano- mechanika a mechatronika.

Oblasť informačné, komunikačné a riadiace systémy:
Dynamické a statické modely mechatronických systémov. Pokročilé štruktúry, metódy a algoritmy riadenia mechatronických systémov. Fuzzy a neurónové systémy modelovania a riadenia mechatronických systémov. Informačné a komunikačné technológie pre mechatronické systémy.

Oblasť aplikovaná elektronika, mikropočítače, senzory a aktuátory:
Mikroprocesorové a mikropočítačové systémy v mechatronike. Inteligentné senzory a aktuátory v mechatronike. Metódy a algoritmy spracovania, vyhodnocovania a vizualizácie signálov.

Oblasť elektromobilita, automatizácia a pohonné systémy:
Smart mechatronické systémy automobilov a elektromobilov. Nekonvenčné pohony mechatronických systémov. Mechatronické systémy podvozkových skupín automobilov a elektromobilov. Štruktúry, metódy a algoritmy riadenia pohybu mechatronických systémov Autonómne mechatronické systémy. Telematika. Biomechatronické systémy.

Oblasť vybraných statí z matematiky pre mechatroniku:
Funkcionálna analýza. Diferenciálne rovnice (obyčajné, parciálne). Pravdepodobnosť a štatistika. Matematická logika. Teória grafov. Prostriedky umelej inteligencie. Numerické metódy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: