7. 6. 2020  12:22 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-ODP-MT - Obhajoba dizertačnej práce (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-ODP-MT
Názov predmetu:
Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
30
 
Odporúčaný semester/trimester:
meracia technika - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a obhajoba záverečnej práce.
Dizertačná práca obsahuje analýzu aktuálneho stavu poznatkov v danej problematike, charakteristiku cieľov, podrobný opis použitých postupov (metód práce, materiálu), dosiahnuté výsledky, ich vyhodnotenie, diskusiu, záver a zoznam použitej literatúry.
 
Výsledky vzdelávania:
Písomná práca v rozsahu min. 3AH, ktorá obsahuje dosiahnuté výsledky výskumu.
 
Stručná osnova predmetu:
Dopracovanie záverečnej práce v rozsahu minimálne 3AH aj s ohľadom na závery vyplývajúce z predchádzajúceho hodnotenia.
Obhajoba práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci školitelia pre daný študijný odbor, preto sa jednotlivo nevypisujú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 7. 2019
Schválil:
prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Typ výstupu: