25. 10. 2020  15:50 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-TAM - Teoretické aspekty merania (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-TAM
Názov predmetu:
Teoretické aspekty merania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: meracia technika - doktorandský (povinný), 1. rok
meracia technika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra priebežný test za 30 bodov, na konci semestra ústna skúška 70 bodov.
Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké vedomosti z oblasti metód a princípov, ktoré tvoria teoretickú bázu v oblasti merania. Získa schopnosti analyticky a kriticky pristupovať k úlohám v oblasti metrológie, tvorbe modelov merania, analýzy chýb a neistôt merania, korekcii chýb merania. Tiež získa vedomosti, ktoré umožnia správne vyhodnocovať a interpretovať výsledky merania.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy metrológie, jednotky, etalóny.
Metrologické vlastnosti meradiel, kalibrácia a diagnostika meradiel.
Neistoty priamych a nepriamych meraní.
Modely a metódy merania.
Štatistická analýza a spracovanie výsledkov meraní.
Metódy korekcie statických a dynamických chýb merania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BENDAT, J S. -- PIERSOL, A G. Random data: Analysis and measurement procedures. Hoboken : Wiley, 2010. 604 s. ISBN 978-0-470-24877-5.
PALENČÁR, R. -- RUIZ, J M. -- JANIGA, I. -- HORNÍKOVÁ, A. Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 366 s. ISBN 80-968449-3-8.
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha : Academia, 2004. 187 s. ISBN 80-200-1254-0.
WIMMER, G. -- PALENČÁR, R. -- WITKOVSKÝ, V. Spracovanie a vyhodnocovanie meraní. Bratislava : Veda, 2002. 187 s. ISBN 80-224-0734-8.
WIMMER, G. -- PALENČÁR, R. -- WITKOVSKÝ, V. Stochastické modely merania. Bratislava : Ing. Peter Juriga - Grafické štúdio, 2001. 115 s. ISBN 80-968449-2-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Karol Kováč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. František Rublík, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Typ výstupu: