27. 1. 2020  16:18 Bohuš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DS-RK - Dizertačná skúška (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DS-RK
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - doktorandský (povinný), 2. rok
robotika a kybernetika - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a úspešná obhajoba Písomnej práce k dizertačnej skúške v rozsahu min. 2AH, ktorú posudzuje jeden oponent, obhajoba je súčasťou dizertačnej skúšky, ktorá je štátnou skúškou, kredity študent získa po jej obhájení
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou.
 
Výsledky vzdelávania:
Stanovenie cieľov dizertácie na základe analýzy súčasného stavu v oblasti výskumu spracovaného v Písomnej práci k dizertačnej skúške,.
 
Stručná osnova predmetu:
 Vypracovávanie Písomnej práce k dizertačnej skúške, stanovenie cieľov dizertácie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. František Duchoň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 27. 01. 2020.

Typ výstupu: