27. 1. 2020  17:48 Bohuš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-ODP-RK - Obhajoba dizertačnej práce (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-ODP-RK
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou.
 
Výsledky vzdelávania:
Dopracovanie záverečnej práce v rozsahu minimálne 3AH aj s ohľadom na závery vyplývajúce z hodnotenia Dizertačného projektu IV
 
Stručná osnova predmetu:
Obhajoba dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci školitelia pre daný študijný odbor, preto sa jednotlivo nevypisujú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. František Duchoň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 27. 01. 2020.

Typ výstupu: