28. 1. 2020  15:08 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-T-RK - Teória odboru Kybernetika (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-T-RK
Názov predmetu: Teória odboru Kybernetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - doktorandský (povinný), 1. rok
robotika a kybernetika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojil hlboké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do jadra znalostí študijného odboru Kybernetika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Vybrané témy predmetu predmetu určuje školiteľ v súlade s témou dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Duchoň, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. František Duchoň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 27. 01. 2020.

Typ výstupu: