26. 5. 2020  12:57 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DS-TE - Dizertačná skúška (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-DS-TE
Názov predmetu:
Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
štátna skúška
2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
20
 
Odporúčaný semester/trimester:
teoretická elektrotechnika - doktorandský (povinný), 2. rok
teoretická elektrotechnika - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a úspešná obhajoba Písomnej práce k dizertačnej skúške v rozsahu min. 2AH, ktorú posudzuje jeden oponent, obhajoba je súčasťou dizertačnej skúšky, ktorá je štátnou skúškou, kredity študent získa po jej obhájení
 
Výsledky vzdelávania:
Stanovenie cieľov dizertácie na základe analýzy súčasného stavu v oblasti výskumu spracovaného v Písomnej práci k dizertačnej skúške.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:

 Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu poznatkov v danej oblasti v súlade s témou dizertačnej práce.
 Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
 Vypracovávanie "Písomnej práce" k dizertačnej skúške, stanovenie cieľov dizertácie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 12. 07. 2019.

Typ výstupu: