26. 5. 2020  20:44 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS1-TE - Predmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-PS1-TE
Názov predmetu: Predmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
teoretická elektrotechnika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
teoretická elektrotechnika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné preukázať vedomosti a zručnosti z oblastí uvedených v stručnej osnove predmetu z dôrazom na tému dizertačnej práce.

Hodnotenie: prospel/neprospel
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získal potrebné vedomosti a zručnosti a osvojil si najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do študijného odboru Teoretická elektrotechnika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné témy študijného odboru:
- Atómový magnetizmus, magnetický moment elektrónu v jednoelektrónovom atóme, magnetický model mnohoelektrónového atómu.
- Klasifikácia látok podľa magnetických vlastností. Látky bez magnetickej štruktúry a s neusporiadanou štruktúrou, diamagnetizmus, paramagnetizmus.
- Látky s usporiadanou štruktúrou, feromagnetizmus, antiferomagnetizmus, ferimagnetizmus.
- Magnetická anizotropia a jej rozdelenie. Magnetokryštálová anizotropia, energia magnetokryštálovej anizotropie. Magnetostrikcia (Jouleov jav) a magnetoelastický (Vilariho) jav.
- Doménová štruktúra feromagnetík. Druhy energie feromagnetík a ich súvislosť so vznikom doménovej štruktúry. Príčiny vzniku domén, výberové pravidlá, analýza základných druhov doménovej štruktúry. Doménové steny, ich geometria, výpočet hrúbky doménovej steny, zvláštne typy domén. Metódy pozorovania magnetických domén.
- Magnetizačné procesy. Základné rozdelenie magnetizačných procesov a jeho súvislosť s doménovou štruktúrou. Mechanizmus premagnetovania látok (vznik premagnetizačných zárodkov), príčiny magnetickej hysterézie.
- Základy merania magnetických vlastností masívnych vzoriek.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JILES, D C. Introduction to Magnetism and Magnetic Materials. London: Stanley Thornes Pub. Ltd, 1998. ISBN 0-41-279860-3.
BERTOTTI, G. Hysteresis in magnetism: for physicists, materials scientists, and engineers. San Diego : Academic Press, 1998. 558 s. ISBN 0-12-093270-9.
CHIKAZUMI, S. Physics of magnetism. New York : John Wiley & Sons, 1964. 554 s.
HAJKO, V. -- POTOCKÝ, L. -- ZENTKO, A. Magnetizačné procesy. Bratislava : Alfa, 1982. 318 s.
HUBERT, A. -- SCHÄFER, R. Magnetic domains: The analysis of magnetic microstructures. Berlin : Springer Verlag, 1998. 696 s. ISBN 3-540-64108-4.
WHITE, R M. Quantum theory of magnetism. New York: McGraw-Hill, Inc., 1970. ISSN 0171-1873.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk alebo ruský jazyk
 
Poznámky:
Vybrané témy predmetu Predmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika I určuje školiteľ s prihliadnutím na tému dizertačnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
12. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 12. 07. 2019.

Typ výstupu: