26. 5. 2020  11:26 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-TEP - Teória elektromagnetického poľa (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: D-TEP
Názov predmetu:
Teória elektromagnetického poľa
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester: teoretická elektrotechnika - doktorandský (povinný), 1. rok
teoretická elektrotechnika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Absolvovanie písomného testu v priebehu semestra s maximálnym ziskom 30 bodov
2. Vykonanie kombinovanej ústnej/písomnej skúšky na konci semestra s maximálnym ziskom 70 bodov.
Konečné hodnotenie študenta určuje celkový počet získaných bodov a spôsob priradenia známky k získaným bodom je daný aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Hlboké a detailné porozumenie fyzikálnych princípov teórie elektromagnetického poľa, založenej na Maxwellovych rovniciach (MR) a ich tvorivá aplikácia pri riešení reálnych problémov vo výskume a praxi. Zvládnutie analytických a numerických metód riešenia MR pre zadané okrajové a počiatočné podmienky, ktorých výsledkom je popis interakcie rôznych typov látkového prostredia alebo definovaných elektromechanických systémov s elektromagnetickým poľom zdroja. Aplikácia získaných poznatkov pri riešení problémov z oblasti aplikovaného magnetizmu, z oblasti metalických a dielektrických planárnych resp. vláknových vlnovodov, a podobne.
 
Stručná osnova predmetu:
MR pre vákuum a pre prostredie vyplnené látkou s lineárnymi, nelineárnymi, disperznými a anizotrópnymi vlastnosťami. Analytické riešenie MR pomocou vlnových rovníc pre vektory poľa a pomocou elektrodynamických potenciálov. Popis a analýza šírenia sa elektromagnetických vĺn vo vlnovodoch – v pravouhlom a valcovom kovovom vlnovode, v dielektrickom planárnom a vláknovom vlnovode. Klasifikácia, popis a analýza numerických metód riešenia okrajových úloh EMP. Metóda konečných diferencií v časovej oblasti (FDTM), Metóda konečných elementov (FEM).
Špeciálne prípady aplikácie poznatkov v oblasti aplikovaného magnetizmu a vláknovej optiky.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Haňka, L.: Teórie elektromegnetického pole. SNTL, Praha, 2002, 450 s.
Kvasnica, J.: Teórie elektromagnetického pole, Académia Praha, 1985, 450 s.
Marcuse, D: Light Transmission Optics, Van Norstrand reinhold Co., 1972, 565 pp.
Rosloniec,Stanislav: Fundamental Numerical Methods for Electricalal Engineering, Springer -Verlag, Berlin-Heidelberg, 2008, 298 pp.
Simonyi, K.:Thgeoretische Elektrotechnik, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1968, 520 s.
Stratton, J. A.: Teórie elektromagnetického pole, SNTL, Praha, 1961, 520 s.
Tralli, N.: Classical Electromagnetic Theory, McGraw Hill Book Company, 1963 310 pp.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Výučba predmetu je v slovenskom alebo anglickom jazyku
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
12. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 12. 07. 2019.

Typ výstupu: