20. 1. 2020  7:35 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 37179_3D - Dizertačná práca (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 37179_3D
Názov predmetu: Dizertačná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Individuálna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Schopnosť výskumu a vedeckej práce
 
Stručná osnova predmetu:
Vedecká práca
Vytváranie a prezentovanie vedeckých článkov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa odporúčaní školiteľa - According to the supervisor

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 12. 07. 2019.

Typ výstupu: