18. 1. 2020  2:10 Bohdana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 39904_3D - Obhajoba záverečnej práce (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 39904_3D
Názov predmetu: Obhajoba záverečnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
individuálna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Obhajoba dizertačnej práce
 
Stručná osnova predmetu:
Finalizácia dizertačnej práce, príprava na jej obhajobu
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
According to the recomendation of supervisor
podľla odporúčania školiteľa

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 263

PN
98,9 %1,1 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 12. 07. 2019.

Typ výstupu: