21. 11. 2019  9:49 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N441C0_4D - Chemometria (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N441C0_4D
Názov predmetu: Chemometria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška. Hodnotenie sa realizuje v súlade so študijným plánom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické i praktické vedomosti ako spracovať, vyhodnotiť a prezentovať údaje z analytických meraní s cieleným využitím matematiky, štatistiky a chemometrie.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do chemometrie
Analýza jednorozmerných dát
Robustná štatistika a robustná regresia
Jednofaktorová a viacfaktorová analýza rozptylu
Analýzu hlavných komponentov
Metódy diskriminačnej analýzy
Zhluková analýza
Logistická regresia
Softvér a aplikácie chemometrie v analytickej chémii
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha : Academia, 2004. 187 s. ISBN 80-200-1254-0.
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. -- HILL, M. Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha : Academia, 2012. 750 s. ISBN 978-80-200-2071-0.
MILLER, J N. -- MILLER, J C. Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. Harlow: Pearson Education Limited, 2010. 296 s. ISBN 978-0-273-73042-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: