14. 11. 2019  23:11 Irma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N441P0_4D - Pokročilé techniky hmotnostnej spektrometrie (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N441P0_4D
Názov predmetu: Pokročilé techniky hmotnostnej spektrometrie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
prítomosť na prednáškach, ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z moderných techník hmotnostnej spektrometrie v spojení so separačnými a spektrálnymi analytickými metódami a identifikácie zlúčenín pomocou hmotnostnej a vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy hmotnostnej spektrometrie
Inštrumentácia v hmotnostnej spektrometrii
ionizačné techniky (EI, CI, ESI, APCI, MALDI a pod.)
Analyzátory v hmotnostnej spektrometrii (quadrupól, TOF, magnetický sektor, iónová pasca)
Kombinované MS-MS techniky (QQQ, TOF-TOF, Q-TOF)
Hmotnostná spektrometria merania izotopových pomerov (IRMS)
Vysokorozlišovacia hmotnostná spektrometria (HRMS)
Spojenie GC s MS, HRMS a MS-MS
Spojenie HPLC a ICP s MS, HRMS a MS-MS
Interpretácia hmotnostných spektier a identifikácia zlúčenín pomocou MS
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POOLE, C F. The essence of chromatography. Amsterdam: Elsevier, 2003. 925 s. ISBN 0-444-50199-1.

Odporúčaná:
Jürgen H. Gross: Mass spectrometry, Springer, 2017

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: