18. 10. 2019  9:00 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-BEZ - Bezpečnosť v elektrotechnike (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-BEZ
Názov predmetu: Bezpečnosť v elektrotechnike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
1 hod. týždenne (dištančná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie 6 laboratórnych cvičení a odovzdanie protokolov 30 bodov. Písomná skúška zložená z testu (30 možných bodov) a písomných otázok (40 možných bodov). Minimálny požadovaný počet bodov na zisk hodnotenia A je 92, hodnotenia B je 83, C je 74, D je 65, E je 56.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnými normami a predpismi pre bezpečnú prácu na elektrických zariadeniach. Získa tak odbornú spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických na úrovni § 20 (poučený pracovník) Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Absolvovaním predmetu študent zároveň získa bezpečnostné ochranné krytie pre prácu na elektrických zariadeniach v laboratóriách školy v zmysle požiadaviek Zákona N.R. SR č. 124/2006 Z.z. a Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na dobu 5 rokov od absolvovania skúšky.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy BOZP a vybrané právne predpisy. Technická normalizácia a jej význam z hľadiska bezpečnosti práce. Účinky elektriny na ľudský organizmus. Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou. Označovanie v elektrotechnike. Činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických a odborná spôsobilosť elektrotechnikov. Základy obsluhy a práce na elektrických inštaláciách. Požiadavky na ochranné vodiče. Vplyvy prostredia na elektrické zariadenia. Zaistenie bezpečnosti elektrických inštalácií budov a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Zaťažiteľnosť káblov a vodičov v elektrických inštaláciách. Uzemňovacie sústavy. Ochrana osôb, elektrických a elektronických zariadení pred účinkami statickej elektriny. Ochrana osôb, elektrických a elektronických zariadení pred pred účinkami atmosférickej elektriny a prepätím. Základy protipožiarnej ochrany.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SEIP, G. Electrical Installations Handbook. Berlin: John Wiley and Sons, 2000.
KOPČA, M. -- PACKA, J. -- VÁRY, M. Bezpečnosť elektrických zariadení. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013. 215 s. ISBN 978-80-227-3902-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 84

ABCDEFX
8,3 %32,1 %28,6 %22,6 %8,4 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: