21. 10. 2020  16:05 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu AFYZ01_6I - Aplikovaná fyzika (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: AFYZ01_6I
Názov predmetu:
Aplikovaná fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
na priebeznom hodnotení môže študent získať max. 20%. Toto hodnotenie môže
študent priebežne získavať za písomky (maximalne dve), zadania (pripadne tiež
prezentacie), ktoré sa realizujú počas semestra. na skuske môže študent získat max. 80%. Skúška môze prebiehat písomnou formou, ústnou formou alebo písomnou aj ústnou formou. Výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške
Hodnotenia A získa študent, ktorý dosiahol celkovo najmenej 92 bodov. Na hodnotenie B je potrebné aspoň 83 bodov, hodnotenie C aspoň 74 bodov, hodnotenie D aspoň 65 bodov a hodnotenie E aspoň 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal aspoň 56 bodov. študent bude pripustený ku skúške, ak absolvuje všetky semináre a cvičenia
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si doplní a prehĺbi poznatky, získané vo fyzike a ďalších predmetoch na bakalárskom stupni, do štádia potrebného pre samostatné riešenie technických problémov na inžinierskej úrovni. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti mu umožnia využiť fyzikálne poznatky na tvorivé zvládnutie komplexných problémov technickej praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Elektromagnetické žiarenie (spektrum, vlnová rovnica, základy optiky, interferencia, difrakcia, Röntgenova difrakcia na kryštálových rovinách, žiarenie čierneho telesa, fotóny).
2. Základy kvantovej a štatistickej fyziky potrebné na kvalitatívne pochopenie spojitosti medzi elektrónovou štruktúrou a makroskopickými vlastnosťami materiálov (kvantovanie energie, Schrodingerova rovnica, pásmová teória, spin, Boltzmanovo rozdelenie, štatistika fermiónov a bozónov, elektrická vodivosť materiálov, elektrický odpor, elektrické vlastnosti materiálov, piezoelektrický jav, magnetické vlastnosti materiálov).
3. Elektrónový lúč (generovanie elektrónového lúča, vlastnosti elektrónového lúča, Lorentzova sila, pohyb elektrónov v elektromagnetickom poli, riadenie elektrónového lúča, interakcia elektrónového lúča s materiálom, elektrónová mikroskopia, technologické aplikácie využívajúce výkonový elektrónový lúč).
4. Difúzia a transport tepla v materiáloch (fyzikálne základy difúzie, I. a II. Fickov zákon, rovnica vedenia tepla, difúzia a vedenie tepla pri tepelnom spracovaní a pri zváraní materiálov).
5. Laserové žiarenie (princíp lasera, charakteristika laserového žiarenia, lasery používané v technologických aplikáciách, základné parametre laserového lúča a ich meranie, interakcia laserového žiarenia s materiálom).
6. Elektrický oblúk (vznik elektrického oblúka, charakteristické vlastnosti elektrického oblúka, katódová oblasť, anódová oblasť, stĺpec oblúka, VA charakteristiky elektrického oblúka, tepelná bilancia, aplikácie elektrického oblúka v technologických procesoch).
7. Plazmový oblúk (vznik plazmového oblúka, charakteristické vlastnosti plazmového oblúka, vplyv plazmového plynu na výsledné vlastnosti plazmového oblúka, aplikácie plazmového oblúka v technologických procesoch).
8. Elektromagnetická indukcia (princíp, indukčný ohrev materiálu, technologické procesy využívajúce indukčný ohrev a ich špecifiká).
9. Trenie (fyzikálne zákony trenia, koeficient trenia, pokojové trenie, šmykové trenie, energia trenia, valivý odpor, vnútorné trenie, využitie a eliminácia trenia v technologických procesoch)
10. Kmitanie mechanických sústav (lineárne a nelineárne systémy, rezonancia v lineárnych a nelineárnych systémoch, deterministický chaos v mechanických systémoch).
11. Ultrazvuk (vznik ultrazvukového vlnenia, charakteristické vlastnosti ultrazvuku, šírenie sa ultrazvuku v materiáloch, premena ultrazvukovej energie na tepelnú, aplikácie ultrazvuku v oblasti výrobných technológií).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BEISER, A. -- ČADA, J. Úvod do moderní fyziky. Praha : Academia, 1978. 628 s.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika: Vysokoškolská učebnica obecné fyziky. Z angl.orig. Brno : VUTIUM, 2000. 1198 s. ISBN 80-214-1869-9.
KREMPASKÝ, J. Fyzika. Bratislava: Alfa, 1992. 751 s.
KREMPASKÝ, J. Fyzika: Základný kurz pre technické univerzity. Bratislava : Alfa, 1992. 503 s. ISBN 80-05-01063-X.
BARTA, Š. Fyzika dynamických procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 160 s. ISBN 80-227-1680-4.
BARTA, Š. -- DIEŠKA, P. Fyzika tuhých látok 1. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 281 s.
BARTA, Š. Fyzika tuhých látok 2. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 240 s.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fundamentals of physics extended. New York : John Wiley & Sons, 1997. 1142 s. ISBN 0-471-10559-7.
FEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 1/3. Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. 732 s. ISBN 80-7200-405-0.
FEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 2/3. Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. 806 s. ISBN 80-7200-420-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1138

ABCD
E
FX
6,5 %
12,0 %
18,2 %
22,6 %
38,7 %
2,0 %
Vyučujúci:
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2020
Schválil: doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2020.

Typ výstupu: