26. 10. 2020  9:15 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BPRO01_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
BPRO01_6B
Názov predmetu:
Bakalársky projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná obhajoba projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Individuálne a komplexné riešenie technických problémov, ktoré majú technický charakter. Získavanie informačných zdrojov, ich spracovanie a vyvodzovanie záverov pre zadané úlohy. Využívanie aplikačných programových produktov. Samostatná a tímová práca pri riešení zadanej úlohy pod odborným vedením kolektívu pedagogických pracovníkov katedry. Obhájenie projektu pred komisiou menovanou vedúcim katedry.
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie témy práce. Téma je v úzkom súvise s vybranou témou bakalárskej práce. Požadovaný rozsah práce je približne 15 - 20 strán. Obsahom býva reflexia témy bakalárskej práce v odbornej literatúre. Text sa môže použiť do bakalárskej práce. Poslucháč sa bližšie zoznámi (pomocou literatúry a prípadne návštevou vo vybranom podniku) s oblasťou, do ktorej zapadne téma práce. Vyhľadávanie vhodnej literatúry (doporučenej a ďalšej). Konzultácie s vedúcim projektu, vedúcim bakalárskej práce a odborníkmi v danej oblasti. Zhrnutie poznatkov z prvej časti excerpcie a konzultácií. Zhodnotenie a vytýčenie ďalších cieľov. Porovnávanie jednotlivých údajov z literatúry a prípadne z praxe. Kontrola vykonanej práce. Pripomienky vedúceho cvičenia k smerovaniu a obsahu práce. Konzultácie prípadných nejasností o ďalšom spracovaní témy vedúcim bakalárskej práce. Ďalšie excerpcie z domácej a zahraničnej literatúry. Porovnávanie jednotlivých údajov. Konzultácie o spôsobe spracovania témy. Spracovanie zadanej problematiky do formy referátu. Odovzdávanie, kontrola, obhajoba a posudzovanie referátu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúci sú všetci vedúci bakalárskych prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 398

A
B
C
D
E
FX
29,6 %
27,6 %25,6 %
8,3 %
7,0 %
1,9 %
Vyučujúci:
Ing. Paulína Babincová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Bártová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marián Drienovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Libor Ďuriška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Igor Jančuška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Noga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Matej Pašák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Pavol Priputen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Ptačinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Patrik Šulhánek (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: